نماینده دفتر حبیب آقاجری در شهر زهره و روستاهای تابعه معرفی شد

    این نشست با حضور اعضای دفتر نماینده در شهرستان هندیجان، در شهر زهره برگزار شد. در این جلسه محسن خواجوی به عنوان نماینده و رابط با دفتر هندیجان حبیب اقاجری در شهر زهره و روستاهای تابعه معرفی و فعالیت خود را آغاز نمود.

763

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.