اعتراض حبیب آقاجری در خصوص عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عقد قراردادهای کوتاه مدت

 

507

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.